top of page
Aerial View of Barren Land

KVKK

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU(KVKK) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR BİLGİLENDİRME METNİ

 

TÜRSAB’a kayıtlı Seyahat Acentası olan şirketimiz Pozitif Turistik Servis Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi olarak organizasyonlarımıza katılım sağlayan ve her türlü konuda bilgi almak isteyen tüm misafirlerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, gerek web sitemizi kullanırken gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem veriyoruz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu mevzuatta belirtilen çeşitli tanımlar hakkında sizi bilgilendirmek önceliğimiz.

 

Memnuniyetiniz doğrultusunda kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmek istiyoruz.

 

KVKK kapsamında firmamız veri ve içerik sorumlusu olarak hareket etmektedir.

 

Firmamız, iletmiş olduğunuz her türlü kişisel veriniz(vize için gerekli evraklarda yer alan bilgiler, kimlik-pasaport bilgileri, iletişim bilgileri, telefon numarası, elektronik posta adresi, ikametgah adresi ve sair iletişim bilgileri, sağlık bilgileri, görüntü-ses kaydı-fotoğraf, kredi kartı bilgileri-hesap numaraları, biyometrik ve genetik veri, sağlık verisi dahil her türlü özel nitelikli veriniz, vb.) bakımından, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) gereğince, Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. Firmamız Pozitif Turistik Servis Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, kişisel veri ve bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede; Elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer çeşitli şekillerde işleyebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun(TKHK) başta olmak üzere her türlü tüketici mevzuatı ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu dahil sair her türlü mevzuat kapsamında belirtilmiştir.

 

Veri sorumlusu sıfatı ile firmamız ve firmamız adına internet sitemiz ile sosyal medya sayfalarımız veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; Kişisel veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, değiştirilebilir,  güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde firmamızın birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile paylaşılabilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurt dışına aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenebilir.

 

Kişisel verilerin toplanma yöntemi şu şekildedir: Kişisel verileriniz, şirketimiz Pozitif Turistik Servis Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ve firmamıza ait olan internet sitemiz, çağrı merkezimiz, partner veya tedarikçi firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile kayıt altına alınmaktadır. Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi tüm işlemler mevzuatta belirtilmiştir. Veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

 

Firmamız, 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ve bu kanun dayanak yapılarak hazırlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen seyahat acentalığı faaliyetlerini yerine getirirken 3. kişi tedarikçi firmalarla anlaşmalar yapmakta ve adınıza hizmet sunumuna yönelik rezervasyon kayıtları gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla, tarafınıza ait gerekli kişisel bilgileri, 3. kişi tedarikçi firmalar(konaklama firmaları, havayolu şirketleri, kara ve deniz dahil ulaştırma hizmeti sunan firmalar, araç kiralama şirketleri, sigorta şirketleri, transfer elemanları, rehberler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar) ile paylaşmakta olup, açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere aktarabilmekteyiz. Firmamız, kişisel verilerinizi size daha iyi hizmet verebilmek adına 6698 sayılı kanunda belirtilen şekilde işleyebilecektir.

 

İlgili kanunun 11. madddesi çerçevesinde haklarınız şu şekildedir:

☂ Kişisel bilgilerinizin işlenimini öğrenme

☂ Kişisel verileriniz işlenmişse bu duruma ilişkin bilgi talep etme

☂ Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanımını öğrenme

☂ Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

☂ Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme

☂ İlgili kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme

☂ Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan bentler uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme

☂ Kişisel verilerinizin otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

☂ Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

Haklarınızın ve taleplerinizin yerine getirilmesi işleminin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda, firmamız tarafından yapılacak masrafları, KVKK’nin "Veri Sorumlusuna Başvuru" başlıklı 13. maddesinde belirtildiği şekilde tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

 

Rıza Gerektirmeyen Haller 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, Pozitif Turistik Servis Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin yasal mevzuatlar kapsamında hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için çeşitli katılımcı verilerini kullanma yetkisi bulunmaktadır. Veri sorumlusu olan firmamız, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, sorumlu olduğu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmek için veri açıklama, kullanım ve aktarım haklarına sahiptir. Bu kapsamda Pozitif Turistik Servis Hizmetleri Limited Şirketi’nin sır saklama yükümlülüğüne tabi olmadığı ve bu veriler için ayrıca bir izin belgesi veya açık rıza beyanı almasına gerek kalmadığı açık şekilde belirtilmiştir.  Firmamız, söz konusu verileri ilgili kişilere açıklamaya ve aktarmaya yetkilidir.

 

Kanundan Kaynaklı Saklama Yükümlülüğümüz

7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 47, 48 ve 84 numaralı maddelerine dayanılarak hazırlanan İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca tarafınıza ait bilgi ve belgelerinizin şirketimizce üç yıl süre ile saklanması yasal zorunluluktur. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, söz konusu üç yıllık sürenin sonunda bu talebiniz yerine getirilebilecektir. Anılan sürelerin geçmesi halinde dahi; Şirketimizin hizmetlerinin iyileştirilebilmesi ve daha güvenli hale getirilebilmesi amacıyla verileriniz anonim hale getirilebilecektir. Belirtilen kapsamda olmayan kişisel verileriniz talebiniz üzerine silinecektir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu resmi web sitesini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Yasal mevzuat hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

bottom of page